آگهي مزايده شماره ۲۵۵-۹۹

شركت تراكتورسازي ايران (سهامــي عام) در نظر دارد اقــلام مازاد بر نياز خود را از طـريق آگهي مزايــده به فروش برساند.

شركت تراكتورسازي ايران (سهامــي عام) در نظر دارد اقــلام مازاد بر نياز خود را از طـريق آگهي مزايــده به فروش برساند. داوطلبين محترم مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت آخـر وقت اداري روزسه شنبه مورخه 13/3/99 جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت 9 الي 14 به جز روزهاي تعـطيل مراجعه فرمايند ، ضمنا با توجه به اقدامات پيشگيرانه از انتشار بيماري كرونا ، از دريافت پيشنهاد قيمت به صورت حضوري معذوريم و فقط به پيشنهادات ارسالي از طريق پست ترتيب اثر داده خواهد شد .