مقام اوّل تراکتورسازي در مسابقات قرآني کارگران

از سري مسابقات قرآني ويژه کارگران کارخانجات و شرکتهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي در شرکت چرخشگر برگزار گرديد .

مسابقات قرآني در رشته هاي حفظ ، تفسير و قرائت قرآن کريم ، تحت عنوان چهاردهمين دورة مسابقات کارگري ويژة کارخانجات و شرکتهاي توليد و صنعتي در محل کارخانة شرکت چرخشگر در تبريز برگزار گرديد .

 در اين مسابقات که جمع کثيري از شرکت کنندگان از کارگران شرکتها و کارخانجات استان رقابت مي کردند ، سه نفر از شرکت کنندگان به نمايندگي از گروه صنعتي تراکتورسازي ايران حضور داشتند که به ترتيب مقام اوّل و دوّم اين مسابقات دست يافتند .

آقايان :

1- مهندس عطا شيخ الاسلامي ، نفر اوّل رشته قرائت ( ترتيل ) شاغل در شرکت مهندسي توليد و تأمين قطعات تراکتورسازي .

2- حسن ملکي نفر اوّل رشته حفظ قرآن ، همکار شاغل در شرکت مهندسي توليد و تأمين قطعات تراکتورسازي .

3- آقاي سهراب محسن زاده نفر دوّم رشته قرائت ، شاغل در امور حراست گروه صنعتي تراکتورسازي ايران .