برگزاري جلسة ستاد استاني اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در تراکتورسازي تبريز

پانزدهمين جلسة برگزاري ستاد استاني اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در محل مجتمع تراکتورسازي تبريز برگزار شد .

به همت دادگستري آذربايجان شرقي و با حضور مديران کل سازمانهاي اجرائي و برخي از صاحبان صنعت که داراي مشکل و نيازمند تسهيل در حوزة توليد و اشتغال بودند در سالن جلسات گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در تبريز برگزار شد .

در اين جلسه که با رياست خليل اللهي رئيس دادگستري آذربايجان شرقي ، امن الهي معاون ، عليلو دادستان تبريز و کرمي مدير کل سازمان بازرسي شمالغرب برگزار گرديد ، ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، ضمن تبيين ديدگاه هاي خود در خصوص توليد ، خواستار استمرار اين گونه جلسات در رفع موانع توليد و اشتغال شده ، از اهتمام حوزة قضائي در حمايت از توليد و اشتغال و کارآفريني قدرداني نمود .

در اين نشست ، برخي از کارخانجات و شرکتهايي که با سازمانها و بخش هاي دولتي و خصوصي به مشکل برخورده بودند ، طرح موضوع نموده و تصميمات و مصوبات لازم اتخاذ گرديد .

اضافه مي نمايد در راستاي سياستهاي حمايتي قوه قضائيه از توليد و اشتغال و در راستاي پيگيري اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ، اين ستاد در دادگستري آذربايجان شرقي مستقر و مطابق روال با حضور اعضاي ذيربط جلسه ، به ويژه مديران کل اجرائي و برخي از صاحبان صنعت و توليد برگزار مي شود .