اطلاعيه تراکتورسازي در مورد صادرات از گمرکات

لزوم اخذ مجوز صادرات تراکتور و قطعات آن از شرکت تراکتورسازي ايران