تراکتورسازي ايران درناميبيا کارخانه مي سازد

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با مشارکت کشور افريقايي ناميبيا اقدام به ساخت تراکتور هاي ايراني دراين کشور آفريقايي مي نمايد.

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران بامشارکت کشور افريقايي ناميبيا اقدام به ساخت تراکتور هاي ايراني دراين کشور آفريقايي مي نمايد..

قرارداد ايجاد شرکت مشترک ؛ امروز باحضور ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتور سازي ايران  و وزيرکشاورزي ناميبيا امضاشد.

اين شرکت مشترک که از 8ماه پيش کارمطالعاتي آن باهمکاري سفير ايران درناميبيا شروع شده بود قراراست قطعات محصولات تراکتورسازي ايران به صورت skdازايران به ناميبيا انتقال و دراين کشور افريقايي مونتاژ شود.

شايان ذکراست سرمايه گزاري دراين شرکت به صورت 70به30 بوده و30درصد آورده تراکتورسازي ازارايه تکنولوژي حاصل خواهدشد.

اضافه مي نمايداهميت ناميبيا بواسطه دسترسي به بازارهاي جنوب وجنوب غرب آفريقاست.