حمايتي که از خودروسازي مي شود از تراکتورسازي نمي شود

وي با بيان اينکه بيش از ۹۰% قطعات تراکتورها توسط خود تراکتورسازي و با مشارکت بيش از ۵۰۰ قطعه ساز در داخل کشور توليد مي شود ، اظهار داشت : متأسّفانه واردات تراکتور با راحت ترين صورت و با تعلق کمترين و ناچيزترين تعرفه به کشور صورت مي پذيرد که اين مغاير با سياستهاي حمايت از توليد ملّي و اقتصاد مقاومتي مورد تصريح مقام معظّم رهبري است .

ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در مراسم هم انديشي رؤساي سازمانهاي جهاد کشاورزي ، مديران مکانيزاسيون و امور باغباني ، نمايندگان بانک کشاورزي ، مدير کل نيرو محرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، همچنين مديران تراکتورسازي ايران و با حضور معاون وزير جهاد کشاورزي در محل آمفي تئآتر گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در تبريز برگزار شد بر لزوم حمايت از توليد ملي و تراکتورهاي ايراني تأکيد کرد .

وي با بيان اينکه بيش از 90% قطعات تراکتورها توسط خود تراکتورسازي و با مشارکت بيش از 500 قطعه ساز در داخل کشور توليد مي شود ، اظهار داشت : متأسّفانه واردات تراکتور با راحت ترين صورت و با تعلق کمترين و ناچيزترين تعرفه به کشور صورت مي پذيرد که اين مغاير با سياستهاي حمايت از توليد ملّي و اقتصاد مقاومتي مورد تصريح مقام معظّم رهبري است .

وي با بيان اينکه  در کشور ، شايد به خاطر برخي از محدوديت ها و تحريم ها ضعف هايي داشته باشيم ولي اين راهش نيست که به جاي توجه به اين ملاحظات و محدوديّت ها ، از مبادي مختلف ، همچون مناطق آزاد و مواردي از اين دست ، به ورود تراکتورهاي خارجي ، به ويژه تراکتورهاي چيني و هندي ، اقدام نمائيم !

وي افزود : واقعيّت اين است که واردات هر تراکتور خارجي به معناي زنگ خطري براي بيکاري کارگران ايراني است و اين کار در شرايط موجود کشور اصلاً به نفع کشور نيست .