بازديد مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران از تراکتورسازي

سيد کمال سيد علي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور بازديد از توانمنديها و قابليّت هاي صادراتي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران وارد تبريز شده ، از نزديک در جريان فعّاليّتهاي اين مجموعه بزرگ صنعتي در شمالغرب کشور قرار گرفت .

سيد کمال سيد علي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور بازديد از توانمنديها و قابليّت هاي صادراتي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران وارد تبريز شده ، از نزديک در جريان فعّاليّتهاي اين مجموعه بزرگ صنعتي در شمالغرب کشور قرار گرفت .

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ديدار با مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و معاونين ايشان ، بر حمايت خود از اين مجموعه درمقوله صادرات و اعتبارسنجي مشتريان اين شرکت در سريعترين زمان ممکن خبر داد وافزود : ما آماده ارائه تسهيلات و توجّه به بازيافت خسارت و مطالبات صادرکنندگان ،به شکل مؤثّر از طريق کميته هاي تخصّصي صندوق هستيم .

در اين ديدار ، ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز از صندوق ضمانت صادرات به عنوان يک پشتوانه بزرگ براي صادرکنندگان ياد کرد و افزود : اين صندوق با اعتبارسنجي دقيق و حمايت هاي تسهيلاتي از صنعت گران و صادرکنندگان مي تواند نقش اساسي را ايفاء نموده و به عنوان يک بازوي صادراتي براي صادرکنندگان عمل کند .