پويائي در تراکتورسازي تبريز چشمگير است

سمساري مدير کل سازمان تأمين اجتماعي آذربايجان شرقي به همراه معاونين استاني ، همچنين رؤساي ادارات ستادي سازمان مرکزي ، از بخشهاي مختلف توليد و مونتاژ و کارخانجات مختلف شرکتهاي مجتمع تراکتورسازي بازديد و با مديران آن به گفتگو نشستند .

در اين ديدار ، معاونين طرح و برنامه ، مالي و اقتصادي ، مدير عامل شرکت خدمات صنعتي تراکتورسازي ايران نيز با تشريح عملکرد و فعاليتهاي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، از تعامل سازنده صورت پذيرفته توسط مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي استان تقدير نمودند .

در پايان اين ديدار که با حضور اصحاب رسانه برگزار گرديد ، خبرنگاران از بخشهاي مختلف گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، بازديد به عمل آوردند .