اعطاي گواهي نبوغ مديريت به مديرعامل تراکتورسازي ايران

هشتمين اجلاس آيتک جهت معرفي برترينهاي عرصه صنعت وتوليد روز گذشته توسط سازمان توسعه ملي صنايع ايران وباحضورجمعي از مسئولين کشوري وهمجنين مديران بنگاههاي اقتصادي وصنعتي وتجاروصاحبان حرف درمرکز همايشهاي صدا وسيما برگزارگرديد.

دراين هماش تنديس کيفيت در توليدات وهمچنين تنديس خدمات پس از فروش به شرکت تراکتورساري ايران اعطاگرديد.

  درهمين راستا، ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران، گواهي نبوغ مديريت را نيز دراين همايش به خود اختصاص داد.

گفتني است اين اجلاس با رويکرد حمايت از توليد ملي، رفع موانع توليد، تشويق مصرفکنندگان به استفاده از محصولات ايراني توسط اتاق تعاون جمهورياسلامي ايران، خانه اقتصاد ايران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران برگزار شد. محورهاي اصلي اين اجلاس، توسعه توليد ملي و اشتغال، معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي، بررسي نحوهي بازارسازي و استفاده از مشوقها و پتانسيل شهرکهاي صنعتي و بررسي ماده 8 قانون رفع موانع توليد بود.