هيئت صنعتي وتجاري اتيوپي در تراکتورسازي تبريز

هيئت صنعتي وتجاري اتيوپي در تراکتورسازي تبريز

يک هيئت تجاري از بزرگترين هولدينگ کشور آفريقائي اتيوپي ، با هماهنگي مهندس خاکپور ، سفير جمهوري اسلامي ايران در اتيوپي ، به منظور بازديد از خطوط توليد گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و ارزيابي مراودات و تعاملات صنعتي و اقتصادي ، وارد مجتمع تراکتورسازي در تبريز شده و از شرکتها و کارخانجات مستقر در اين مجتمع بازديد به عمل آوردند .