دريافت گواهينامه بين الملل پروژه سبز توسط شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران

شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران در راستاي فعاليتها و اقدامات مهم و قابل توجه در حوزة زيست محيطي ، گواهينامة پروژة سبز را از بنياد جهاني انرژي دريافت نمود .

شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران در راستاي فعاليتها و اقدامات مهم و قابل توجه در حوزة زيست محيطي ، گواهينامة پروژة سبز را از بنياد جهاني انرژي دريافت نمود .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران در سال هاي اخير در جهت مناسب سازي و رفع آلودگي هاي زيست محيطي و توسعة فضاي سبز ، خدمات شايان توجهي را به انجام رسانده و دريافت گواهينامة پروژه سبز نيز در راستاي بخشي از همين فعاليتها بوده است .

اضافه مي نمايد گواهينامه پروژه سبز بر اساس منطق ( Environment,Accounting,Technologya )

با مخفف (( EAST   )) در راستاي ضرورت شناسائي پروژه هاي موفق که تأثير اقتصادي ، زيست محيطي و توليد دانش را در سطح ملي داشته اند بر اساس منطق ارزيابي ، پروژه ها و طرح هاي سازمان جهاني انرژي ، در چهار زمينه محيط زيست ، اقتصادي ، اجتماعي و فناوري ، به مؤسسات فعال در اين خصوص از سوي بنياد جهاني انرژي و جامعه مديريت سبز اروپا اعطاء مي شود .